KDU.breadcrumbs.homeNáš program

Volební program 2022 - 2026

 

NAŠE POLITIKA

Netoužíme po nekontrolovatelném vládnutí, jsme připraveni vystavit naše návrhy kritice ostatních a hledat nejlepší řešení. Vážíme si lidí, kteří se angažují ve spolcích, sdruženích, oddílech a jiných formách občanského života, a chceme jejich aktivity skutečně podporovat. Nedáme na líbivá prohlášení bez konkrétních návrhů na řešení problémů města. Rozhodování o osudech našeho města je rozhodování o potřebách pestré skupiny obyvatel, a proto kompetentní řešení vyžaduje mnoho znalostí, informací a důkladnou přípravu. Nebudeme se bát názorů odborných komisí, jejich podněty nás budou inspirovat při další práci. 

NAŠE POSTOJE

Nabízíme slušnost, lidskost a pevné mravní zásady našich kandidátů. Také jejich zkušenosti, odbornost a ochotu obětovat své síly pro řešení problémů města. Chceme být odpovědní, spravedliví a solidární. Ke všem problémům přistupujeme pozitivně nejen slovy, ale i vnitřním postojem. Chceme přispět k tomu, aby naše město bylo místem, které máme rádi a na které jsme hrdí. 
 

SILNÁ RODINA ZÁKLADEM VŠEHO

Rodinu vnímáme jako nenahraditelnou základní stavební jednotku společnosti. Platí stejně dnes jako v minulosti, že není fungující společnosti bez fungujících a zdravých rodin. Chceme, aby rodinný život v našem městě kvetl. Podpoříme síť služeb, které budou pomáhat oslabeným rodinám nebo rodinám zatíženým komplikovanou životní či zdravotní situací. Budeme podporovat aktivity sbližující a zároveň respektující různé generace i zájmové skupiny. Podpoříme nestátní organizace v jejich úsilí při zabezpečení služeb pro rodinu, včetně osvětové a informační činnosti, organizaci dostupných vzdělávacích seminářů a přednášek s nejlepšími odborníky na vztahy a rodinný život. Pro osoby pečující o své blízké, o děti či dospělé, chceme zřídit jednotné informační místo, kde dostanou kompletní informace o možnostech dostupné pomoci.

 

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

Co se povedlo:

 • navýšení finančních prostředků do sociálních služeb
 • stabilizace sociálních služeb na území města
 • rozšíření sítě sociálních služeb v Novém Jičíně
 • spolupráce okolních obcí (v rámci obce s rozšířenou působností) na podílu financování sociálních služeb fungujících v našem městě, které jejich občané využívají
 • otevření Senior Pointu ve spolupráci s MSK, na kterém si mohou občané vyzvednout hlásiče požáru, hlásiče CO2 a obálku první pomoci

Co podpoříme:

 • navyšování kapacit domovů pro seniory
 • vznik Domu sociálních služeb
 • rozšíření sítě sociálních služeb o služby potřebné pro občany našeho města (např. Dům se zvláštním režimem, Odlehčovací služby, Ambulantní a terénní služby především pro seniory apod.)
 • potravinové banky a potravinovou pomoc sociálně slabým občanům
 • revitalizaci holobytů na ulici Suvorovova
 • řešení nedostatku stomatologů v našem městě a snahu o aktivní zlepšení této situace
 • vznik stacionáře pro osoby s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením a pro lidi s kombinovanými vadami.
 • aktivní využití energií z obnovitelných zdrojů na všech stavbách a vhodných místech
 

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Co se povedlo:

 • rekonstrukce střechy zimního stadionu spolu s obnovou zázemí pro sportovce a fanoušky - 61 mil.
 • rekonstrukce fotbalového stadionu, tribuny a atletických sektorů - 43 mil. 
 • rekonstrukce haly ABC se zázemím pro diváky i sportovce - 41 mil.
 • rekonstrukce hřiště u ZŠ Dlouhá (realizace podzim 2022) - 26 mil.
 • prodloužení cyklostezky Koleje v Bludovicích - 12 mil.
 • rekonstrukce umělé trávy - (dokončení září 2022) - 11 mil. 
 • výstavba skateparku (realizace podzim 2022) - 10 mil.
 • vybudování občerstvení na Čerťáku - 8 mil.


Co podpoříme:

 •  výstavbu nové multifunkční haly pro sportovce s kapacitou 1000 diváků
 • dostavbu zimního stadionu - v I.NP tělocvična s atletickými sektory, skokem do dálky, rozcvičovnou a šatnami (zimoviště atletického klubu), v II.NP ubytovací zařízení pro 70 osob 
 • pokračování revitalizace sportovišť dle vyhotovené architektonicko - urbanistické studie - mimo výše zmíněné multifunkční haly, dostavby zimního stadionu a pumptrack se chceme zasadit o výstavbu haly pro úpolové sporty s kuželnou, šatnami a se zázemím pro umělou trávu, o výstavbu tenisové haly a výstavbu multifunkčního hřiště na spodních kurtech
 • zřízení druhého fotbalového travnatého hřiště se zázemím
 • vznik pumptracku v rámci revitalizace brownfieldu u Horního nádraží
 • chceme nadále pracovat na vytvoření jednotného „odborového“ vedení pro všechna sportoviště na území města (dnes část odbor bytový, část odbor školství). 
 • z volnočasových aktivit máme v plánu pro lepší orientaci občanů a turistů vytvořit jednotné webové stránky a mobilní aplikaci s informacemi o všech volnočasových aktivitách a sportovištích na území města
 • chceme realizovat Burzu kroužků v prostorách zimního stadionu a haly ABC a Den sociálních služeb
 • v rámci kultury zamýšlíme otevřít divadlo nejen profesionálním souborům, ale i občanům města Nového Jičína, zejména mládeži mající zájem o ochotničení či založení hudebních těles
 • aktivní využití energií z obnovitelných zdrojů na všech stavbách a vhodných místech

BYDLENÍ 

Co se povedlo:

 • rekonstrukce “Domova sester” (dokončení podzim 2022) - 61,5 mil.
 • revitalizace kotelen v rámci jejich modernizace - 37 mil.
 • vybudování technické a dopravní infrastruktury Za školou - 30,5 mil.
 • pravidelná rekonstrukce volných městských bytů - 20,5 mil.
 • revitalizace bytového domu Revoluční 36 - 15 mil.
 • revitalizace bytového domu Zborovská 11 - 12 mil.
 • regenerace panelového sídliště Nerudova - 3,8 mil.
 

Co podpoříme:

 • revitalizaci dlouhodobě nevyužívaných prostor pro zvýhodněné nájemní bydlení (např. Žilina U Jezu, Masarykovo nám. - bývalý bytový odbor apod.) 
 • navýšení finančních prostředků na údržbu a rekonstrukci domů v majetku města
 • posílení personálního obsazení Bytového odboru za účelem větší pružnosti při realizaci oprav  domů v majetku města
 • vytyčení nových pozemků pro výstavbu rodinných domů
 • rozšíření fondu nájemního bydlení
 • aktivní využití energií z obnovitelných zdrojů na všech stavbách a vhodných místech
 

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKY

Co se povedlo:

 • vybudování multifunkčních učeben v SVČ Fokus - 20,3 mil.
 • rekonstrukce střechy a fasády Španělské kaple - 7 mil.
 • rekonstrukce obřadní síně na radnici - 6,4 mil.
 • revitalizace prostoru před Žerotínským zámkem - 3,8 mil.
 • úprava zahrady v mateřské škole ve Smetanových sadech - 3,8 mil.
 • oprava vzácného harmonia v kapli v Bludovicích poničeného povodněmi v roce 2009
 • zavedení nové tradice pořádání adventních trhů s rozsvícením adventního věnce
 • projektová dokumentace ke zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie jako vyhlídkové
 • oprava vzduchotechniky v Beskydském divadle
 • dokončení zesílení stropních desek v levé části přístavby Beskydského divadla 
 

Co podpoříme:

 • pokračování obnovy Španělské kaple
 • pokračování obnovy interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • zpřístupnění věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie pro širokou veřejnost
 • navýšení finanční podpory a aktivní vyhledávání nových zdrojů na opravu kulturních památek včetně veřejných sbírek
 • projekty oživující naše tradice a kořeny
 • budování nových kulturních tradic v místních částech
 • výstavbu nového kulturního domu na “zelené louce”
 • opravy a modernizace školských zařízení a školních sportovišť a tělocvičen
 • dostupné dietní stravování pro děti, které to potřebují, a školy, jež budou poskytovat tzv. sociální obědy dětem ze sociálně slabých rodin
 • s respektem k různým pohledům na funkční vzdělávání chceme umožnit rodičům, kteří hledají jiné formy vzdělávání pro své děti, aby je našli i ve školách zřizovaných městem
 • aktivní využití energií z obnovitelných zdrojů na všech stavbách a vhodných místech
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 Co se povedlo:

 • rekonstrukce krytého garážového stání v Loučce - 13 mil.
 • kruhový objezd u Čedoku – 8 mil.
 • vybudování parkoviště na ulici Dlouhá - II. etapa - 6 mil.
 • místo pro přecházení v Bludovicích - 3,2 mil. 
 • výstavba chodníku v Loučce - 2,8 mil.
 • rekonstrukce mostu na ulici Revoluční - 1,5 mil.
 • vybudování autobusové zastávky Pod Svincem - 0,57 mil.
 • vybudování parkoviště u mateřské školy Beskydská - 0,28 mil.
 • vypracování studie řešící parkování v Novém Jičíně + realizace nových parkovišť  

Co podpoříme:

 • revitalizaci jednotlivých sídlišť s důrazem na kapacitu parkovacích míst, vhodnou údržbu zeleně a dětských hřišť i městského mobiliáře
 • vznik vymezených parkovacích zón pro parkování užitkových vozidel a to vzhledem k nedostatečným parkovacím kapacitám v obytných částech
 • vybudování nového záchytného parkoviště pro lidi dojíždějící do Nového Jičína za prací a jeho napojení na pravidelnou linku MHD, která bude pro uživatele těchto parkovišť zdarma
 • zřizování bezbariérových přístupů ve veřejných budovách, úřadech a na chodnících ve městě.
 • rozšiřování sítě cyklostezek, stezek a cyklopruhů ve městě i okolí
 • aktivní využití energií z obnovitelných zdrojů na všech stavbách a vhodných místech